buniaa

11 tekstów – auto­rem jest bu­niaa.

Wielu ludzi może będzie Ci mówić , że się nie uda, nie dasz rady.
A Ty od­wróć się i po­wiedz: ,, No to patrz!'' 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 sierpnia 2012, 13:14

Chciałabym się prze­nieść do in­ne­go świata, gdzie nikt nie będzie mnie oce­niał, ale zaak­ceptu­je mnie taką ja­ka jestem... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 sierpnia 2012, 16:09

Cisza...
Słyszę tyl­ko bi­cie Twe­go serca...
Wiem, że ono w tej chwi­li bi­je tyl­ko dla mnie... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 23 sierpnia 2012, 22:31

(praw­dzi­wa rozmowa)

*a życie jak zy­cie raz są wzlo­ty a raz upad­ki, a że częściej by­wają upad­ki to jest cały urok te­go życia. ­
`może wca­le upadków nie ma więcej. Tyl­ko bar­dziej się je [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 sierpnia 2012, 21:10

Bo łzy to naj­lep­sza oczyszczająca kuracja..
Kiedy płacze­my poz­by­wamy się części strapień... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 17 sierpnia 2012, 16:08

Cza­sem du­simy w so­bie gniew, bo tak bar­dzo nie chce­my skrzyw­dzić ważnych nam osób...

Cza­sem pod maską uśmie­chu kry­je się wiel­ki żal.. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 sierpnia 2012, 20:47

Tak myślę ...

Mówisz, że praw­dzi­wej mi­lości nie ma?
Że nie war­to so­bie nią zaw­ra­cać głowy?

A ja mi­mo to i tak w nią wierzę!
Na­wet gdy­bym nig­dy nie miała okaz­ji jej doświadczyć!
Będę w nią wie­rzyć, na­wet kiedy ko­lej­ny raz się na niej zawiodę!

,,Czas ot­worzy nam każde drzwi... '' 

dziennik
zebrał 2 fiszki • 4 sierpnia 2012, 20:21

Popatrz do góry..

-Po­pat­rz do góry... i co widzisz?

*No chmu­ry, a co mam widzieć?

-A wiesz co ja widzę?
Ja widzę miłość, marze­nia, od­poczy­nek, tęsknotę, wyb­raźnię,wspom­nienia, widzę w nich Ciebie i mnie, przy­jaciół i życie.

Ale widzę również smu­tek, łzy, cier­pienie, sa­mot­ność, roz­cza­rowa­nie i złe wspom­nienia.

Ale prze­de wszys­tkim widzę piękno, które­go in­ni często nie dostrzegają... 

dziennik • 3 sierpnia 2012, 14:01

Prawdziwa..

Praw­dzi­wej Miłości nie da się kupić,
nie da się jej wylicytować,
nie da się prze­widzieć, kiedy przyjdzie,
nie da się jej wyczarować,
nie da się jej zapomnieć,
nie da się jej za­kopać,
nie da [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 4 fiszki • 2 sierpnia 2012, 21:27

Naj­pierw zacznij od porządku w swoim po­koju, a do­piero po­tem zacznij układać z kimś swo­je życie ... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 sierpnia 2012, 21:50

buniaa

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

buniaa

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność